Juridische disclaimer

Juridische disclaimer

Het gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van de Haarakker, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

de Haarakker internetsite
de Haarakker stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsites. Alhoewel de Haarakker haar best doet om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. de Haarakker aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de de Haarakker internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door de Haarakker uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de Haarakker, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen  aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Haarakker.

Virussen en veiligheid
De de Haarakker internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet de Haarakker sites. de Haarakker is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar
de Haarakker wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door U of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij ontvangen wordt door de Haarakker gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. de Haarakker behoudt zich het recht voor de door U gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven, en te distribueren, ongeacht het doel.

Door de Haarakker verzonden e-mail
Door de Haarakker verzonden informatie per e-mail , is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde  is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. de Haarakker staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de U toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Nederlands Recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst , zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Leverings- en betalingsvoorwaarden
Op alle leveringen en betalingen van de Haarakker zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden van de Haarakker , te vinden op deze website.

de Haarakker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

WIJ ZIJN DAGELIJKS OPEN VAN 10.00 uur tot 17.00 uur

Familie Boers

Vermolenweg 55c
Langeveen
0546-433180
0654-315972

dehaarakker@hotmail.com